pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: I opatrní ptáci bývají chyceni (norské)

KELTSKÉ KMENY

Aegoságové

Keltský kmen, který na své území pozval vítěz nad galatskými Kelty, pergamský král Attalos I.. Později proti němu povstali a byli poraženi. Odtáhli do Bíthýnie, kde se dostali do sporu s místním vládcem a byli povražděni včetně žen a dětí.

Allobrogové

Jednalo se o středně velký keltský kmen žijící na území jižní Francie. Jejich centerm bylo oppidum Vienna, na jehož místě dnes stojí francouzské město Vienne. Byli spojenci významného keltského kmene Arvernů. V roce 122 př.n.l byly oba tyto kmeny poraženy Římany a přišly tak o část svého kmenového území.

Ambarrové

Ti patřili k federaci keltských kmenů z Galie, které překročily Alpy a dobyly severní Itálii. Část kmene zůstala ve Francii, kde žili severně od toku řeky Rhony.

Ambiánové

Keltský kmen, který byl původně členem konfederace Belgů. Žili na území kolem dnešního francouzského města Amiens.

Ambibariové

další kmen, který žil na březích moře dnešní Normandie.

Anamariové

Menší keltský kmen, který žil v severní Itálii. Když Římané vytáhli do boje proti sjednoceným keltským kmenům, nepřipojili se a po vítězství Římanů v Itálii pravděpodobně tento kmen zůstal a postupně ztratil svou identitu.

Arevakové

Kmen žijící na území dnešního Španělska.

Arvernové

Byl to jeden z nejmocnějších keltských kmenů žijících na území dnešní Francie. Z tohoto kmene pocházel bohatý král Luern, který někdy jezdil na čtyřkolovém voze po kmenovém území a rozhazoval zlaté a stříbrné mince.
Dalším slavnou osobností byl Celtill, usiloval o sjednocení Galie. Podařilo se mu získat nadvládu nad několika kmeny, ale sám byl zabit svými lidmi. Celtillův syn Vercingetorix se proslavil povstáním proti Římanům v roce 52 př. n. l..

Atrebátové

Tento kmen měl 2 větve: francouzskou a britskou. Obě větvě žily nezávisle na sobě a udržovaly mezi sebou styky. Francouská linie pak z Galie odtáhla a usadila se na území jihovýchodní Anglie.

Aulerkové

Keltové z Galie, kteří patřili k federaci keltských kmenů, jež překročily Alpy a dobyly severní Itálii.

Bastarnové

Jednalo se o mezikmenový svaz, který byl primárně patrně kelstký, ale později do svých řad přijaly i Dáky. Bastarnové jsou písemně doloženy už v roce 230 př.n.l., kdy se objevili na pobřeží Černého moře.

Bellovakové

Kmen žijící poblíž dnešních belgicko-francouzských hranic mezi řekami Seina a Somme.

Belgové

Souhrnné jméno pro konfederaci kmenů žijící na území dnešní Belgie a Francie. Do této konfederace patřili i Reimové, kmen z Francie, založili např. město Remeš.
Přímo na území Belgie žili Ambiánové, Bellovakové, Suessiónové, Aduatukové a Nerviové.

Bójové

Slavný keltský kmen, který sídlil na několika místech Evropy, a pravděpodobně i na našem území. Bójové nebyli největším keltským kmenem, ale předpokládá se, že platili za udatné bojovníky, a proto se jejich jméno někdy překládá jako strašní.
Jejich pravlast se rozkládala na území dnešní Francie a rovněž se usuzuje, že založili na severu Itálie město Bologna. Počátkem 2. století př. n. l. se Bójové po prohrách na římskými legiemi uchýlili ze sev. Itálie do střední Evropy. Kde všude síldlili není vůbec jisté, ale jedná se snad o území jižního Německa, Čech, ale také v Maďarsku a na Slovensku.Z archeologických nálezů je prokázáno, že na území dnešního bavorského města Pasov stála mohutná pevnost zvaná Boiodurum - pevnost Bójů. Rozsáhlé území v Panonii, ztratili Bójové po katastrofální porážce od Dáků. Antičtí autoři psali o této události jako o Boium Desertum - Bójská poušť.
Slavná epocha udatných válečníků na území střední Evropy tedy skončila, odešli na území francouzské Galie, kde se nakonec usadili na území kmene Hadeuů.


Tumultus Gallicus
Bójové v bitvě
© OSPREY PUBLISHING


Brigantové

Ti žlili na území v jižní Anglii.

Catuvellauni

Keltský kmen žijící v v povodí řeky Temže na území Anglie. Spolu s kmenem Atrebatů vytvořili silné mezikmenové království.

Cenomani

Keltský kmen žijící v severní Itálii, který roku 225 př. n. l zradil spolu s Venety federaci keltských kmenů a postavil se na stranu Římanů.

Corieltauové

Početný kmen žijící na severu Anglie. Razili své vlastní zlaté a stříbrné mince.

Deceanglové

Žili na území dnešního Walesu.

Dobunové

Keltský kmen žijící na území kolem dnešního města Gloucester v Anglii. Rovněž razili své vlastní mince.

Durotrigové

Obývali jihozápadní Anglii a jako jedni z prvních pocítili římskou invazi. Razili své vlastní mince.

Eburonové

Sídlili v belgické Galii v okolí dnešního města Liege (Lutych).

Elusatové

Keltský kmen žijící ve francouzské Galii a razil napodobeniny mincí řeckého města Emporie.

Eraviskové

Žili v severozápadním Maďarsku, jejich velké oppidum se rozkládalo na území dnešní Budapešti. Razili vlastní mince, našla se i v obci Trestná na Orave.

Gaesatové

Nešlo pravděpodobně o klasický kmen, ale o společenství Keltů, kteří se nechávali najímat jako žoldáci. Název vznikl ze slova gae = kopí. Jednalo se o fanatiky, kteří v bitvách bojovali naprosto nazí, jen někteří z nich měli přilby nebo nákrčníky.


zemřít byla pro ně pouhá cesta do jiného, lepšího, světa
Keltští fanatici: GAESATOVÉ
© OSPREY PUBLISHING


Haeduové

Byli nejpočetnějším kmenem a nejmocnějším kmenem z Galie. Patřili k federaci kmenů a překročili s ní Alpy. Jejich hlavním městem bylo oppidum Bibracte. Z tohoto kmene pocházel i Dumnorix, který pomáhal Helvétům při jejich tažení do Galie.

Hercuniatové

Keltský kmen žijící na území dnešního Maďarska pod kmenem Eravisků. Centerm bylo oppidum v místě dnes zvaném Szalacska.

Icenové

Žili ve východní Anglii. Manželka jejich posledního krále Prasutagose, která se jmenovala Boudicca, vyvolala roku 61 n.l. největší povstání proti Římanům v Anglii. Dlouho si vedla úspěšně, ale po konečné porážce Keltů nebylo její tělo nalezeno. Doboví kronikáři ji líčí jako statnou ženu s dlouhými rudými vlasy a prý bojovala lépe než mužové. Icenové také prosluli ražbou mincí s nápisy v římském písmu, nejčastější jsou nápisy ANTED nebo ECEN.

Insubrové

Kmen žijící v Galii. Existuje hypotéza, podle níž někteří příslušníci tohoto kmene překročili Alpy před vlastním vpádem Keltů do severní Itálie. Žili v okolí dnešních měst Miláno a Cremona.

Kabarové

Jednalo se o velmi málo známý kmen, jehož příslušníci vynikli především výškou svých postav. Někteří odbornníci je identifikují jako nejvýchodnější Kelty, jejichž území se rozprostíralo mezi Dněprem a Dněsrtem, kde je město Zaleščiki (Ukrajina), jsou zde zřetelné pozůstatky oppida, které se podle některých pramenů jmenovalo Camodunum.

Kandurkové

Keltský kmen žijící na středním toku řeky Lot.

Kantiové

Keltové z Galie a patřili ke konfederaci kmenů.

Lepontiové

Jednalo se o keltsko-italický kmen, žili v okolí jezer Lago Maggiore a Lago di Orta v severní Itálii. Tento kmen profitoval ze zprostředkování obchodů mezi Kelty a Italiky.

Lusitánové

Jednalo se o mezikmenové společenství Keltů a Iberů žijících na území dnešního Španělska a Portugalska.

Parisiové

Velký keltský kmen obývající území dnešní Paříže.

Piktové

Kmen žijící na území severní Anglie a ve Skotsku. Jsou dohady, zda se jednalo o keltské kmeny či zda šlo o původní předkeltské obyvatelstvo. Jméno jim dali Římané dle slova Picti = pomalovaní lidé.

Pretani

Podle některých archeologů byli tzv. protokeltským kmenem mluvícím některým z goidelských jazyků. Do Anglie měli přijít již v 8. století př. n. l. a mohli být prapředky kmene Brittonů.

Regniové

Kmen žijící na území jižní Anglie. Spolu s kmenem Atrebatů založili jedno z nejsilnějších mezikmenových království na území dnešní Anglie.

Salyové

Jednalo se pravděpodobně o keltsko-ligurský kmen žijící v jižní Francii. Byl to dosti houževnytý a útočný kmen a často útočili na spojence Římanů. Na konci 2. stol. př. n. l. blyli poraženi a zahnány na území keltských Allobrogů.

Sekvani

Jeden z nejmocnějších kmenů ve francouzské Galii, v 1. století n. l. soupeřili s Hadeuy o prvenství v mocenském žebříčku. Jejich oppidum bylo Lugdunum (dnešní Lyon).

Senoni

Jednalo se o jeden z menších kmenů bojujících pod bedením Vercingetorixe proti Římanům. Po jejich porážce Římany byl popraven i jejich kmenový náčelník Akkó. Senoni pronikli až do střední Itálie a jako první pocítili Římský odvetný úder. Žili poblíž dnešního města Senigallia. Část z kmeme zůstala v Galii a jejich hlavním oppidem byla pevnost Agedinkum, které dnes leží poblíž města Sens.

Silurové

Keltský kmen žijící v sousedství Dobunů v Anglii.

Skordiskové

Kmen žijící na území Srbska v oblasti kolem dnešního Bělehradu od 3. století př. n. l. . V době jejich největší slávy zabíralo jejich kmenové území téměř celého Srbska, velkou část Chorvatska a severozápadní Bulharsko. Nebyli poraženi Dáky a více než 2 staletí odolávali tlaku Římanů. I přes jejich porážku si zachovali určitou autonomii a z archeologických nálezů vyplývá, že se v této oblasti udrželi i další staletí.

Suessiónové

Velký keltský kmen patřící ke konfederaci Belgů. Žili poblíž belgicko - francouzských hranic.

Tektoságové

Významný a početný kmen pocházející pravděpodobně z území dnešní Francie, působili v severní Itálii a část jejich bojovníků sloužila také v Galatii (v Turecku). Je docela možné, že v roce 224 př. n. l., kdy byli Keltové v Galatii poraženi Attalem I., vládcem Pergamu, část Tektoságů přišla na naše území.
V roce 279 př. n. l. zaútočili Keltové proti Řecku a vyplenili věštírnu v Delfách. Taktika, kterou Řekové proti Keltům použili v průsmyku u Thermopyl, nebyla úspěšná a tím se otevřela cesta do řeckého vnitrozemí. Římský historik Trogius Pompeius identifikoval ve vojenských řadách Keltů právě Tektoságy, kteří ač třeba byly zasaženy řeckým kopím, dokázali ho ještě vytrhnout ze svého těla a hodit zpátky na protivníka. V Galii bylo jejich opěrným bodem oppidum Tolosa (dnes Tolouse).

Tevriskové

žili na Zakarpatské Ukrajině a jejich centerm bylo oppidum na jehož místě dnes stojí město Mukačevo.

Treverové

žili v okolí dnešního města Trevír.

Trinovantiové

Své opevnění založili na území dnešního Londýna a nazvali ho Lud-dun a spolu s kmenem Catuvellanů vytvořili silné mezikmenové království.

Tolistobójové

Byl to jeden ze tří kmenů, jehož příslušníci odešli bojovat do Bíthynie a později založili Galatii. Sídlili na horním toku řeky Sangarios - Sakarya.

Trokmiové

Druhý z keltských kmenů, který založili Galatii (třetím byl kmen Tektoságů).

Turonové

Kmen žijící v Galii v povodí řeky Loire s oppidem na místě dnešního francouzského města Tours.

Venetové

Kmen žijící v severní Itálii, který v roce 225 př. n. l. spolu s Cenomany zradil federaci keltských kmenů a postavil se na stranu Římanů. Byli to vynikající mořeplavci s početnou flotilou.

Vindelikové

Kmen žijící na územín dnešního Bavorska, razili své vlastní zlaté mince, které však od českých keltských mincí nebyly z ryzího zlata, ale obsahovaly množství stříbra.

Vokonciové

Kmen žijící v povodí řek Durance a Isere ve Francii.

Volkové

Původně jeden velký kmen, který se na přelomu 4. a 3. století rozdělil na Volky-Tektoságy a na Volky-Areokomity, kteří žili kolem svého oppida Nemausus, dnes francouzské město Nimes.


nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 05:47
západ slunce 20:11

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika